नेकपा केन्द्रीय कमिटी बैठक: सबै विभाग सक्रिय

sf7df8f}F, !( df3M g]skfsf] bf];|f] k"0f{ a}7sdf ;xefuLx? k|wfgdGqL tyf g]kfn sDo''lgi6 kf6L{ -g]skf_sf cWoIf s]kL zdf{ cf]nL g]skfsf] s]Gb|Lo sld6Lsf] bf];|f] k"0f{ a}7s ;dfkg sfo{qmdnfO{ cfOtaf/ /fli6«o ;efu[xdf ;Daf]wg ub}{ . ;fydf csf{ cWoIf k'iksdn bfxfn k|r08nufot g]tfx? . tl:a/M k|bLk/fh jGt÷/f;;
  • 6
    Shares

काठमाडौं, माघ २२ ।नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको केन्द्रीय कमिटी बैठक सम्पन्न भएपछि पार्टीका विभिन्न विभाग सक्रिय भएका छन् । विभागहरू क्रियाशील भएर आआफ्नो काम थालनी गरिसकेका छन् । त्यसमध्येका सङ्गठन विभाग केन्द्रीय कमिटीको बैठक सकिएको भोलिपल्ट नै बैठक बसेर आफ्ना काम सुरु गरिसकेको छ । विभिन्न प्रदेश तथा जिल्लामा देखिएका विवाद समाधान गर्न विभागलाई सक्रिय गरिएको छ ।

त्यसका लागि विभागका प्रमुख वामदेव गौतम स्वयं आफैँ सक्रिय भएका छन् । केन्द्रीय कमिटीले प्रदेश, जिल्ला तथा पालिकामा पार्टीभित्र देखिएका विवाद मिलाउने जिम्मेवारी सङ्गठन विभागलाई दिएको छ । जिम्मेवारी पाउने बित्तिकै त्यसका लागि कामहरू सुरु भएको जानकारी दिइएको छ । पार्टी एकताको विषयमा तल्लो तहमा केही ठाउँमा विवाद देखिएको छ । त्यसलाई समाधान गर्न विभाग योजनाबद्ध तरिकाबाट अगाडि बढ्ने निर्णय गरेको विभागका सदस्य हरिराज अधिकारीले बताए ।पार्टी सदस्यको सदस्यता नवीकरणदेखि प्रक्रिया कसरी चाँडै टुङ्गो लगाउने विषयमा छलफल भएको उनले बताएका छन् । प्रदेश, जिल्ला, पालिकाहरूको देखिएको विवाद समाधान गर्न तत्कालै विभागको काम थाल्ने र त्यसको सुरुआत प्रदेश २ बाट हुने बताइएको छ ।

एकीकरणको विषयलाई लिएर सबभन्दा बढी विवाद प्रदेश २ मै छ । केही जिल्लामा शपथग्रहणसमेत भएको छैन । प्रदेश २ मा देखिएको विवादलाई लिएर पार्टीमा उजुरीसमेत परेको छ । सोही उजुरीका आधारमा त्यहाँको विवादलाई विभागले समाधान गर्ने सदस्य अधिकारीले बताउएको आजको गोरखापत्र दैनिकमा खवर छ ।

Facebook Comments

प्रतिक्रिया

कृपया प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्!
कृपया आफ्नो नाम लेख्नुहोस्